طنز

کارد به استخوان رسیده

کارد به استخوان رسیده

خاتمی خواست در بحبوحه سنت گرایی دستاوردی نوآفرینانه و به قول اصلاح طلبان جامعه ای با محوریت مدنی را راه اندازی کند فارغ از اینکه چنین نگرشی نیاز به بستری ذهنی با درکی شعورمند از طرف توده مردم با شناختی کامل از اصل دموکراسی دارد.

بیشتر بخوانید »