بایگانی/آرشیو برچسب ها : انتخاب

انتصاب مدیریتها وبازاندیشی مقاومتها

انتصاب مدیریتها وبازاندیشی مقاومتها

تودیعهاومعارفه هاو‌انتصاب مدیران و معاونین سایرادارات اگرازفیلترخلاقیتها وتوانمندیهاعبورکندومتخصصین کارآمد ومدبرشناسایی گردندو‌باورودو‌مبنا به این شاخصهامسئولان مجرب رابه کار گیرند،به توسعه یافتگی بایدامیدوار بود،وکلاومسئولان ماصرفاجهت تثبیت و تحکیم وتداوم آرمان کرسی خود نه پیشبردآرمانهای این شهربه تعویض وانتصاب بی قیدوشرط مهره های خود میپردازندوبخش عمده رکودو وخامت اسفبارفعلی ناشی ازهمین گماشتنهای بی …

بیشتر بخوانید »