بایگانی/آرشیو برچسب ها : موزه

شهر چندهزار ساله سقز که هنوز” موزه”ندارد

شهر چندهزار ساله سقز که هنوز" موزه"ندارد

تاریخ کهن سقز بر هیچ کس حتی مهاجرینی که به این شهر نقل مکان کرده اند پوشیده نیست،باستانی بودن سقز صرفا حیث ازمنه بسیار دور آن نیست فرهنگ غنی این شهر که تاریخ تنها گواه آن است بایستی به شکلی که لیاقت آن است حفظ شود،شخصیت هاییکه شایستگی وقابلیت امور اجرایی دارند بایستی برکرسی مسندهای این شهر حضور داشته باشند مسئولینی که کهن بودن سقز را تاج زرین سقز میدانند وبه نسبت کهن بودن آن اذعان دارند این شهر باید ترقی کندو در راه اعتلای توسعه طلبی این شهر به جد تدابیر وبرنامه اتخاذ میکنند شایستگی مدیریت دارند،سقز ازدست چنین مدیرانی به جای باستانی بودن روز به روز فرسوده تر،پوسیده تر،ساییده تر و آزرده تر میگرددو از وجه تسمیه کهن آن تنها"سقز کهنه"باقی مانده است

بیشتر بخوانید »