اوراق مشارکت 20 میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت
اوراق مشارکت 20 میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت

اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت

اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت

هنگامی کەدر سالیان آخر دورە شش سالە شورای سوم اسلامی شهر بنابدستور جناب عثمان رحیمی بحث دریافت اوراق مشارکت – بی هیچ شاٸبەی جانبداری – بصورت جدی مطرح و عرضە گردید کمترکسی گمان می برد کە این اوراق امروزەبصورت عمدەترین بدهی شهرداری سقزچنگ و دندان نشان دادە و توش و توان مدیریت شهری را دچار فرسایش کند . آن روزها در سایە ثروت نفت بشکەای ۱۲۰ دلار و ابتدای عصر بلندمرتبەسازی در سقز ، خوشبینی کاذبی شکل گرفت کە در طرح ساماندهی حاشیه چم سقز و نقاشی و انیمیشن های متعلقە بخوبی نمود پیدا کرد ، فارغ از آنکە دولت یارانە مستعجل بود و دلارهای نفتی بە همان سرعتی کە پدیدار شدە غیب خواهند گردید .
اگرچە علی الظاهر سازوکاری ویژە برای مدیریت و تقسیط بازپرداخت اوراق مشارکت پیش بینی شدە بود ولی باروی کارآمدن شورای دورە چهارم اسلامی شهر و قلع و قمع ناشی از آن همەچیز بحالت تعلیق درآمد . همچون روال کار تمامی شوراهای اسلامی شهر بە وقت تعویض و انتخاب شهرداران جدید ، همەی مدیران شهرداری دستخوش تغییر و تحول شدە و بە تبع آن کلیە پروژەها و اقدامات دورە قبلی منسوخ اعلام شد . پروژە اوراق مشارکت بیست میلیاردی بصورت ویژە و اختصاصی مورد مداقە و بررسی موشکافانە برخی اعضای شورای اسلامی شهر دورە چهارم با چاشنی بوق و کرنای رسانە ای طی دو سال قرارگرفتە بی آنکە هیچ بدیل و راهکارکارآمدی بعنوان راە حل و جایگزین برای آن معرفی و یا حداقل اجازەی ادامە روال قانونی اوراق مشارکت دادە شود تا بازپرداخت اقساط آن تلنبار و انباشتە نگردد و جراٸم دیرکرد میلیونی هم شامل نشود و این البتە آغاز فروپاشی مالی شهرداری بود .همزمان با آن قیمت دلار افزایش و رکوداقتصادی شروع شدە و چنددستگی شورای اسلامی دورە چهارم باعث شد کە عملا مجوزتمامی معاملات عمدە شهرداری بلاتکلیف و بی سرانجام رها گردد . اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت
چنانچە بنا بر احقاق حق و حقوق شهرداری و دفاع از بیت المال شهر و شهرداری بود قاعدتا می بایست روند قانونی دادخواهی از اوراق مشارکت متکی بر مستندات لازم همزمان با ادامه روال آغاز این اوراق شکل می گرفت ، اما چون اساس کار بر تخطٸە و تخریب بود بجز ویرانی و انباشت زیان عایدی دیگری نداشت . اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی کە اکنون بە بدهی صدمیلیاردی شهرداری سقز بدل شدە نمونە ای عیان از مدیریت سلیقەای و ناکارآمدی اعضای شوراهای اسلامی شهر است کە علیرغم ادعاهای پاکدستی و مبارزە با فساد و با تکیه بر زرق و برق کاذب بلندگوهای رسانەای نتیجە ای جز خسران گستردە و رکود توسعە شهری بدنبال نداشتە است .
تاکنون رسم نامبارک رد و فراموشی شوراهای جدید اسلامی شهر سقز بر تمامی پروژەها و اقدامات قبل از خود همچنان برقرار ماندە و افق توسعە شهری بستگی تام بە طلوع هرچهار سال یکبار شوراهای اسلامی شهری داشته که در کمال تاسف هیچکدام اسلاف خود را باور نکرده و چرخە باطل بازتعریف و انکار پروژەهای عمرانی و خدماتی هر چهار سال تکرار می گردد .
فاجعە بارتر هم اینکە این روند بشدت زیانبار همچنان ادامە خواهد داشت مگر آنکه :
۱- شوراهای اسلامی شهر ملزم به ارایە و تدوین سندهای توسعە شهری در قالب برنامە های کوتاە مدت ، میان مدت و درازمدت مبتنی بر مطالعات جامع مشاوران متخصص و در صورت لزوم مراجعە به نظرسنجی گردند .
۲- الزامات قانونی و ضمانت های اجرایی لازم جهت جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه ای در زمان اجرای سندهای توسعە در صورت تغییرات مدیڕیتی شهری پیش بینی و بازنگری های قانونی مربوطه در این رابطە انجام گیرد .

بی برنامەگی و فرصت سوزی شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری و توسعە عمرانی سقز ، بعلاوه تعلق شدید بە حواشی و قهرمان پروری و تزریق نیروهای انسانی سفارشی و ناکارآمد چنان بدنە شهرداری را فربە و ناتوان کردە که خلاصی از آن و رهایی از عقب ماندگی شهری سقز بصورت توآمان بە این زودیها میسر و ممکن نخواهد بود . درست مثل بدهی صدمیلیاردی اوراق مشارکت که همچون دیگر معضلات شهرداری ، دستپخت پهلوانان پوشالی شورای شهر سقز است .

همچنین ببینید

حکم مؤسس و جواز آموزشگاه رانندگی پایه یکم(دارا)ی سقز باطل و مدیریت آموزشگاه به انجمن حمایت از زندانیان واگذار می‌شود به نقل از منابع خبری و گزارش نیشتمان قلم، روز جمعه بعدازظهر با حضور دادستان، فرماندار، جانشین رئیس راهور، رئیس صدور گواهینامه سقز، رئیس تعزیرات حکومتی و شرکاء و مدیر آموزشگاه، آخرین جلسه برای تعیین تکلیف آموزشگاه رانندگی پایه یکم سقز تشکیل شد، در این جلسه مؤسس آموزشگاه و رئیس راهور سقز حضور نداشتند. خبرهای رسیده به نیشتمان قلم حاکی از آن است که با توافق حاضرین در جلسه و دستور دادستان به عنوان اجرای آخرین دستور، جواز آموزشگاه باطل و حکم مؤسس کنونی آموزشگاه برای همیشه لغو می‌گردد و سهم مؤسس از آموزشگاه سلب و بایستی به شخص دیگری واگذار شود. این دستور که اینک مراحل صدور آن را می‌پیماید، تا ابلاغ حکم به راهور سقز و سیر مراحل قانونی و طی سلسله مراتب مقامات مافوق، آموزشگاه رانندگی پایه یکم سقز تا اطلاع ثانویه تعطیل می‌باشد. برای شروع به‌ کار مجدد آموزشگاه، جمع مسئولین حاضر در جلسه، تصمیم بر آن گرفته‌اند که با حفظ مجموعه‌ی فعلی‌ آموزشگاه، انجام وظایف و کلیه‌ی مسئولیت‌های آتی و اداره‌ی امور آموزشگاه را اول به یکی از شرکاء یا شخص صلاحیت‌دار مطرح و پیشنهاد گردید، سرانجام نتیجه‌ی نهایی و اصلح بر آن بنا شد که با رضایت دیگر شرکاء، مسئولیت و مدیریت اداره‌ی آموزشگاه به انجمن حمایت از زندانیان واگذار شود.

حکم مؤسس و جواز آموزشگاه رانندگی پایه یکم(دارا)ی سقز باطل و مدیریت آموزشگاه به انجمن حمایت از زندانیان واگذار می‌شود

حکم مؤسس و جواز آموزشگاه رانندگی پایه یکم(دارا)ی سقز باطل و مدیریت آموزشگاه به انجمن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *