اوراق مشارکت 20 میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت
اوراق مشارکت 20 میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت

اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت

اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت

هنگامی کەدر سالیان آخر دورە شش سالە شورای سوم اسلامی شهر بنابدستور جناب عثمان رحیمی بحث دریافت اوراق مشارکت – بی هیچ شاٸبەی جانبداری – بصورت جدی مطرح و عرضە گردید کمترکسی گمان می برد کە این اوراق امروزەبصورت عمدەترین بدهی شهرداری سقزچنگ و دندان نشان دادە و توش و توان مدیریت شهری را دچار فرسایش کند . آن روزها در سایە ثروت نفت بشکەای ۱۲۰ دلار و ابتدای عصر بلندمرتبەسازی در سقز ، خوشبینی کاذبی شکل گرفت کە در طرح ساماندهی حاشیه چم سقز و نقاشی و انیمیشن های متعلقە بخوبی نمود پیدا کرد ، فارغ از آنکە دولت یارانە مستعجل بود و دلارهای نفتی بە همان سرعتی کە پدیدار شدە غیب خواهند گردید .
اگرچە علی الظاهر سازوکاری ویژە برای مدیریت و تقسیط بازپرداخت اوراق مشارکت پیش بینی شدە بود ولی باروی کارآمدن شورای دورە چهارم اسلامی شهر و قلع و قمع ناشی از آن همەچیز بحالت تعلیق درآمد . همچون روال کار تمامی شوراهای اسلامی شهر بە وقت تعویض و انتخاب شهرداران جدید ، همەی مدیران شهرداری دستخوش تغییر و تحول شدە و بە تبع آن کلیە پروژەها و اقدامات دورە قبلی منسوخ اعلام شد . پروژە اوراق مشارکت بیست میلیاردی بصورت ویژە و اختصاصی مورد مداقە و بررسی موشکافانە برخی اعضای شورای اسلامی شهر دورە چهارم با چاشنی بوق و کرنای رسانە ای طی دو سال قرارگرفتە بی آنکە هیچ بدیل و راهکارکارآمدی بعنوان راە حل و جایگزین برای آن معرفی و یا حداقل اجازەی ادامە روال قانونی اوراق مشارکت دادە شود تا بازپرداخت اقساط آن تلنبار و انباشتە نگردد و جراٸم دیرکرد میلیونی هم شامل نشود و این البتە آغاز فروپاشی مالی شهرداری بود .همزمان با آن قیمت دلار افزایش و رکوداقتصادی شروع شدە و چنددستگی شورای اسلامی دورە چهارم باعث شد کە عملا مجوزتمامی معاملات عمدە شهرداری بلاتکلیف و بی سرانجام رها گردد . اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت
چنانچە بنا بر احقاق حق و حقوق شهرداری و دفاع از بیت المال شهر و شهرداری بود قاعدتا می بایست روند قانونی دادخواهی از اوراق مشارکت متکی بر مستندات لازم همزمان با ادامه روال آغاز این اوراق شکل می گرفت ، اما چون اساس کار بر تخطٸە و تخریب بود بجز ویرانی و انباشت زیان عایدی دیگری نداشت . اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی کە اکنون بە بدهی صدمیلیاردی شهرداری سقز بدل شدە نمونە ای عیان از مدیریت سلیقەای و ناکارآمدی اعضای شوراهای اسلامی شهر است کە علیرغم ادعاهای پاکدستی و مبارزە با فساد و با تکیه بر زرق و برق کاذب بلندگوهای رسانەای نتیجە ای جز خسران گستردە و رکود توسعە شهری بدنبال نداشتە است .
تاکنون رسم نامبارک رد و فراموشی شوراهای جدید اسلامی شهر سقز بر تمامی پروژەها و اقدامات قبل از خود همچنان برقرار ماندە و افق توسعە شهری بستگی تام بە طلوع هرچهار سال یکبار شوراهای اسلامی شهری داشته که در کمال تاسف هیچکدام اسلاف خود را باور نکرده و چرخە باطل بازتعریف و انکار پروژەهای عمرانی و خدماتی هر چهار سال تکرار می گردد .
فاجعە بارتر هم اینکە این روند بشدت زیانبار همچنان ادامە خواهد داشت مگر آنکه :
۱- شوراهای اسلامی شهر ملزم به ارایە و تدوین سندهای توسعە شهری در قالب برنامە های کوتاە مدت ، میان مدت و درازمدت مبتنی بر مطالعات جامع مشاوران متخصص و در صورت لزوم مراجعە به نظرسنجی گردند .
۲- الزامات قانونی و ضمانت های اجرایی لازم جهت جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه ای در زمان اجرای سندهای توسعە در صورت تغییرات مدیڕیتی شهری پیش بینی و بازنگری های قانونی مربوطه در این رابطە انجام گیرد .

بی برنامەگی و فرصت سوزی شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری و توسعە عمرانی سقز ، بعلاوه تعلق شدید بە حواشی و قهرمان پروری و تزریق نیروهای انسانی سفارشی و ناکارآمد چنان بدنە شهرداری را فربە و ناتوان کردە که خلاصی از آن و رهایی از عقب ماندگی شهری سقز بصورت توآمان بە این زودیها میسر و ممکن نخواهد بود . درست مثل بدهی صدمیلیاردی اوراق مشارکت که همچون دیگر معضلات شهرداری ، دستپخت پهلوانان پوشالی شورای شهر سقز است .

همچنین ببینید

پیرامون شورای شهر، شهردار و سرنوشت بودجه‌ی مالی شهر . . !

پیرامون شورای شهر، شهردار و سرنوشت بودجه‌ی مالی شهر . . !

🟡 پیرامون شورای شهر، شهردار و سرنوشت بودجه‌ی مالی شهر . . ! ✍️ اسماعیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *