جامعه هدف کرونا چه کسانی هستند؟!
جامعه هدف کرونا چه کسانی هستند؟!

جامعه هدف کرونا چه کسانی هستند؟!

شبکه های اجتماعی وسایتهای خبری امروز پر بحث ترین مباحث خود را روی بحران کرونا فوکوس کرده اند، بحرانی که تقریبابیشترکشورهای دنیابااتخاذ تدابیرمتفاوت روی آن مانورمیدهند،و بسته به دامنه درگیر و شدت آن راهکارها و برنامه هایی درمبارزه بااین ویروس از سوی جوامع،متفاوت به نظرمی رسد

🔶بله گستره ویروس همچنان در بیشتر کشورها و همچنین ایران سیر صعودی دارد،با آنکه منشأوعلل ایجادونحوه انتشاروابتلاءودرمان وپیشگیری این ویروس هنوزهم مجهول ودارای ابهامات است توصیه”قرنطینه خانگی”در صدر تدابیرامنیتی قرارگرفته است،فارغ از اینکه این توصیه برزبان زمامداران و سیاست مداران راحتترین راه حل است هیچ برنامه ای هم برای خانه نشینان ضعیف وبی بضاعت ندارند،

🔶آن بازاریانی که دروضعیت موجود متضرراجناس واقلام مصرفی خود هستندوهیچ منبع درآمدی برای تأمین معاش خوددرذهن ندارند،آن کارگرانی که قبل ازوقوع این بحران هم درشرایط سختی قرارداشتند،به صورت فصلی یا روزمزدبه سختی می توانستند جیره روزانه خودوخانوده اش راتأمین نمایند، حال اندکی بیندیشیم دراین بحران چه شرایطی دارند؟

🔶آیااگرقرنطینه وحبس وحصرخانگی رادروضعیت موجودبدون هیچ حامی و حمایتی تحمیل نمایندمی توانند زندگی کنند؟!می توانندآرام بخوابندیانفسی راحت بکشند؟!
این قشرستم دیده کدام راه حل را ترجیح می دهند؟؛
رعایت قرنطینه یا نقض قرنطینه؟!
درخانه بمانندزندگی ندارند،بیرون از خانه‌ درتهدیدابتلابه کروناقراردارند!!

🔶این روزهادریکی ازشبکه های تلویزیونی ایران تبلیغی نشان میدادبا این مضمون ساختگی؛
درخانه بمانیدوبرتخت گرم ونرم خود راحت استراحت کنید!!
” سواره ازپیاده خبرنداردیاسیرازگرسنه”

🔶بااجرای سیاستهای دولت ومجلس و تصویب مصوباتی درمواجه باچنین بحرانی برای آسیب پذیران جامعه،می شودقرنطینه خانگی راقویااجراکردو زنجیره انتشارکرونارابابیشترین احتمال قطع کرد

🔶هفته پیش بوددولت اعلام کرد برای سه میلیون نفرافشارضعیف جامعه ۲۰۰تا ۶۰۰هزارتومان بسته حمایتی درنظرگرفته شده که درهفته آتی یعنی این هفته به خانوارهاپرداخت می شود!
که هنوزازاین پرداخت دلخوش کنک هم یاخبری دردست نیست یااین تعداددر مقابل انبوه جمعیت بالغ بر۸۳میلیون نفری آنقدرعددی کوچک است که درهیچ مقیاسی ازآمارجمعیت نمی گنجد که تنها اقدام دولت دربحبوحه اوج شیوع کرونا اجراشده است یانه!

🔶به نظرمیرسداگروضع برهمین منوال پیش برود،مردم نمی توانندچنین وضعی راتحمل کنند،قرنطینه خانگی هم به مرور نقض میگردد،محدودیت های عرضه کالاهم پدیدارمیشودهنوزبه اینجا نرسیده ایم،هرچندکه آغازاین هراس به وجودآمده است امااگراین بحران ادامه یابدباکاهش حمل ونقل کالادرسطح کشورمیتوان بازگشت جیره بندی راپیش بینی کرد.قیاس به اینجاختم میشود
نوع جنگی که اکنون با آن درگیریم متفاوت است

🔶درمواجه باچنین بحرانی دوبخش از بدنه هرشهریااستان بایدقویترین راهکارهارااتخاذنمایند:
_ ستادمبارزه بابحران کروناتحت کنترل فرمانداری وشورای شهر
_ اداره هلال احمر
دراین اثناستادمبارزه بابحران کرونادر این شهریاتشکیل نشده یاآنقدرضعیف عمل میکندکه اندک عملکردشان قابل محسوس نیست.
جمعیت هلال احمرایران یک سازمان غیرانتفاعی ایرانی وعضوی ازنهضت بین المللی صلیب سرخ وهلال احمراست. هلال‌احمرطبق وظایف بین‌المللی خود بایددرمواقع بروزبحران‌هایی نظیرسیل، زلزله،جنگ وبیماری بیشترین نقش راایفا نموده واولین جبهه درخط مبارزه با بحران ظاهر شوند
در ورای بحران کروناباآنکه شدیدابه فعالیت این دوبخش نیازمبرم احساس می شودولیکن ازنداشتن برنامه وتدبیر، درسکوت وخاموشی به سرمیبرند

🔶جامعه هدف بحران کرونارامی توان کل آحادجامعه برشمرد،عوام وخواص این شهربه این بیماری مبتلاویا فوت شده اند،تنهاعزمی ملی واقدامات همه جانبه دولت ومجلس وباهمکاری همه نهادهابامحوریت سازمان برنامه وبودجه و وزارت بهداشت ودرمان اساس کار راهبردی برای مقابله بااین ویروس فراگیرمیباشد

🔶درقیاس این بحران مرگ آورکرونا کمپین های مردمی درقالب توزیع اقلام بهداشتی ومصرفی همچنان درحال فعالیت هستندودرنبودحمایتهای دولتی و عدم مصوبات نمایندگان مجلس،فعالیت نسبتامحدودکمپین هاهیچگاه نخواهد توانست جامعه هدف به ویژه کادر درمانی،پاکبانان وکارگران جمع آوری پسماند،کارگران ساختمانی وروزمزد، خانواده‌های ضعیف وبی بضاعت‌، معلولان جسمی وسالمندان و‌سایر بیماران تنفسی وقلبی عروقی رادرحد سطحی‌ وخودمراقبتی به هدف عدم شیوه کروناتحت پوشش قراردهند، مادام اینکه ازدولت تصمیمی راسخ جهت امرارمعاش مردم متصورنگردد

همچنین ببینید

سیگاری‌ترین کشورهای دنیا اینفوگرافیک:آیدا مجیدی

سیگاری‌ترین کشورهای دنیا

                    سیگاری‌ترین کشورهای دنیا اینفوگرافیک:آیدا مجیدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *