بررسی مساله تاریخی آب گرفتگی معابر شهر سقز از ابعاد مختلف

بررسی مساله تاریخی آب گرفتگی معابر شهر سقز از ابعاد مختلف

میلاد میری، مسئول کمیسیون عمران و شهرسازی

پیشگفتار: مسالە بحران سیلاب در شهر سقز کە بسیاری از معابر شهری را در برگرفتە و طی سالیان متمادی و افزایش بیشتر جمعیت و گسترش شهرک‌های جدیدالاحداث از یک مشکل سطحی با قابلیت چارە اندیشی و رفع کوتاە مدت با تشدید روزافزون معضل آبگرفتگی به بحران سیلاب با پتانسیل تحمیل خسارت بە منازل و کسبە تبدیل شده و حال از یک مشکل سطحی بە یک مسالە زیرساختی تحت عنوان پروژە هدایت آبهای سطحی تبدیل و سیستم مدیریت  شهری را کاملا درگیر و بە چالش کشیدە است.

اما برای روشن سازی موضوع و ایجاد همیاری متعامل همشهریان فهیم و شهرداری محترم در راستای کاهش بحران و آسیبهای محتمل میبایستی با پارتیشن بندی نقاط هدف سیلاب در زمان بارشهای سیل آسا درچهارچوب تفهیم عمومی‌تر بحران، مسیر استارت رفع مسالە در قالب پروژە هدایت کاملا مهندسی شدە آبهای سطحی هموارتر گردد و همچنین مجوزات لازمە برای شروع بدون فوت وقت شهرداری در اسرع وقت صادر و پروژە هدایت آبهای سطحی در کوتاهترین زمان ممکن و در دو فصل عمرانی موجود بە اتمام برسد. کما اینکە پروژە حائز اهمیت هدایت آبهای سطحی در کنار پروژەهای کلان عمرانی و با برآورد هزینەها و منابع لازم در بودجە سالانە تعریف و مصوب گردیدە کە متاسفانە بودجە شهرداری توسط هیئت محترم تطبیق فرمانداری رد و توسط شورا بە هیبت حل اختلاف استان جهت تعیین تکلیف نهایی ارجاع گردیدە و تاکنون شهرداری سقز دارای بودجە سالانە نمی‌باشد و متعاقبا شهرداری نیز تا تصویب‌ و ابلاغ نهایی بودجە و اختیارات مالی معاملاتی شهردار نمی‌تواند اقدامی اثر بخش در تمام حوزەها به انجام برساند.

پارت اول: با شروع بارشها و زیر آب رفتن معابر و ازدیاد مشکلات و معضلات برای همشهریان و تحمیل خسارتها در سطوح متفاوت معمولا محلاتی از شهر بیشتر متحمل ابگرفتگی و خسارت می‌گردند کە از آغاز تاسیس تا کنون از جانب سیستم مدیرت شهری مورد توجە قرار نگرفتە و سکانداران پیشین هیچ اقدام و عملیات عمرانی را در راستای احداث شبکە انجام ندادە و هزینەای برای کار اختصاص دادە نشده و اکنون شهرداری با حمایت بی کم و کاست شورای ششم می‌بایستی با اقداماتی کاملا کارشناسانە و با همکاری و تعامل کامل اهالی محلات مانند سرچنار، تپە مالان و محلات مشابە هزینەهای هنگفت و کلانی را متحمل شدە کار احداث شبکە را اغاز نماید. بدون شک هزینە سنگین و زمان زیادی را در بر خواهد گرفت اما در هر صورت و با هر سطح از گستردگی و هزینەهای لازم پروژە باید انجام و بە اتمام برسد.

پارت دوم:برخی محلات هدف سیلاب و درگیر بحران کە سابقا مورد توجە سیستم مدیریت و شهرداران سابق قرار گرفتە و پروژە احداث شبکە در این محلات مانند حاجی آباد، شهرکهای زاگرس، بهارستان، تازە اباد، صالح آباد، خیابان شریعتی و…. تقریبا انجام اما کار بە صورت نیمە تمام و اصلاح نشدە رها شدە کە نە تنها قابلیت هدایت‌ اصولی سیلاب را نداشتە بلکە همان نیمە تمام بودن شبکە بعبضا موجبات انحراف سیلاب بە داخل و اطراف خانە ها و مغازە ها را فراهم و مشکل را بیشتر می‌کند کە شورای ششم و شهردار فعلی می‌بایست به صورت کاملا ویژە و بابهرە گیری از تمام امکانات موجود نسبت بە تکمیل شبکە در این محلات اقدام و شبکە را بە اتمام برسانند.

پارت سوم: پروژه هدایت آبهای سطحی پیشتر توسط شهرداران سابق در برخی محلات و معابر مانند خیابان ۳۲ متری، بولوار انقلاب، سە راە ملکی، بولوار کردستان و… بە صورت کامل اجرا اما بە صورت اصولی و کارشناسی انجام نشدە کە اکنون با وجود اجرای کامل کالبد شبکە اما به دلیل عدم اتصال نهایی بە رودخانە شبکە گنجایش دربرگیری و هدایت روان سیلابها بە صورە کامل و کافی را نداشتە و با پس زدن روان آبهای سطحی معابر مرکزی شهر را دچار بحران آبگرفتگی می‌کند کە صد البتە اصلاح و تکمیل نهایی شبکە قطعا با هزینە بسیا‌ر کمتر نسبت بە محلات پارت اول و دوم می‌تواند مشکل را برای همیشە حل نماید.

پارت چهارم: با وجود مشکلات مشهود و موجود برشمردە در متن شاید سرعت در استارت و اجرای پروژە کند و یا غیر قابل انجام و شعاری بە نظر برسد اما میتوان گفت کە اقداماتی ولو نە چندان بزرگ کە توسط شهردار فعلی انجام گرفتە در سیل اخیر وضعیت بحران سیلاب در شهر سقز را نسبت بە شهرهای اطراف مناسب تر و کم خطرتر نشان می‌دهد کە تسکین دهندە اما بە هیچ عنوان کافی و رضایت بخش نیست، در همین رابطە باید عنوان داشت کە شهردار محترم با دریافت مصوبات از شورای شهر نسبت بە انتخاب مشاور ذیصلاح و دارای تخصص هیدرولوژی آب با مطالعە جامع کلیەی شهر و احصای مشکلات موجود با هدف اجرای کامل پروژە در چهارچوب تقسیم مناطق هدف در سە آیتم عملیاتی تحت عنوان احداث شبکە جدید در برخی محلات، تکمیل شبکە در برخی معابر و اصلاح شبکە اقدام نمودە

و اکنون زمینە برای اتصال شبکەها به شبکە بولوار انقلاب و نهایتا اتصال شبکە بولوار انقلاب بە رودخانە سقز توسط شهرداری آمادە اما بە دلیل وجود موانع اجرایی و عدم صدرو مجوزات لازم جهت انسداد معابری مانند بولوار شهید بهشتی اجرای طرح متوقف و ناقص ماندە است.کە باید این مجوزات سریعا صادر گردد تا شهرداری کار را شروع و در دو فصل عمرانی باقی ماندە شبکە بولوار انقلاب را بە رودخانە وصل و شبکە آبهای سطحی بولوار کردستان، ۳۲ متری، سە راە ملکی،حاجی آباد، خیابان کشتارگاە و… بە شبکە بولوار انقلاب وصل و مشکل سیلاب این معابر با برنامە ریزیهای دقیق و مطالعاتی شورا و شهرداری بە صورت کامل وبرای همیشە رفع گردد.

همچنین ببینید

برون سپاری کارگران شهرداری، مصوب یا رد توسط شورا . . !

برون سپاری کارگران شهرداری، مصوب یا رد توسط شورا . . !

برون سپاری کارگران شهرداری، مصوب یا رد توسط شورا . . ! ◾طی هفته‌های گذشته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *