دهکدە‌ جهانی و اقتدار رسانەای
دهکدە‌ جهانی و اقتدار رسانەای

دهکدە‌ جهانی و اقتدار رسانەای

دهکدە‌ جهانی و اقتدار رسانەای

به قلم‌؛ ایرج گیلاسی سقز

مارشال مک لوهان در کتاب درک رسانەها بە سال ١٩٦٢ توضیح می‌دهد کە جهان توسط فناوری الکترونیکی در آیندە بە صورت یک دهکدە فشردە تغییر یافتە و حرکت اطلاعات در هر چهارگوشە جهان بە هر نقطە در همان زمان، لحظەای خواهد شد.
بە نظر وی رسانە بعدی ( کە اکنون اینترنت نام دارد ) می تواند منجر بە گسترش خودآگاهی شود و نوع نگاە بە جهان را عوض کند. همانگونە کە صنعت چاپ بە شکل‌گیری دولتها منجر شد و ماشینها بە ایجاد راە و جادەها، تلویزیون و رسانە بعدی بە پایان دوران نوشتار و روزنامە می‌انجامد و ساختار دنیا را دگرگون میکند.
بر همین اساس و در جنبش‌های اجتماعی معاصر وظیفە و رسالت واقعی هماهنگی و راهبری در دهکدە‌ی جهانی بردوش رسانەهای مقتدری است کە تمامی توش و توان خود را مصروف شبکە سازیهای مجازی کردە و تبدیل بە یک اتوریتە یا اقتدار کامل با نیم نگاهی بر دیگر معنی اتوریتە یعنی مرام و عقیدە شدەاند. اقتداری ناشی از خودآگاهی جمعی کە بە سهولت در تقابل با دیگر اقتدارهای سنتی و حاکمیتی قرار می‌گیرد. پس دیگر لازم نیست سراغ کاریزما و لیدر باشیم تا دریابیم کە وحدت در کنشهای اجتماعی معاصر در همان کثرت نهفتە است! اگر دقت هم کردە باشیم باز بە آسانی درخواهیم یافت این اقتداررسانەای حتی دیرزمانیست کە سکە‌ی جدید خود را ضرب کردە است:
ارز دیجیتال!!
شاید بزرگترین مزیت دوران پساکرونا همین تبحر و ورزیدگی انسان معاصر در شبکە سازیهای مجازی باشد، مهارتی کە حاصل از عدم ارتباطات واقعی اجتماعی بود و خیلی زود بە بستری از پیوستگی های انسانی از طریق رسانە‌های اجتماعی بدل شد کە بە سادگی قابل گسست نیست. تنیدگی اینترنت بعنوان رسانە جدید با الزامات دنیای معاصر بشریت آن را بە امر غیرقابل تفکیکی در زندگی معاصر ارتقا دادە کە با تمام محدودیتهای اعمال شدە حاکمیتی، همەی مرزهای جغرافیایی و نژادی و زبانی را درنوردیدە و موجب بالندگی و توسعە روابط انسانی با تمامی معایب خود شدە است .
بازخوانی متن اعتراضات اخیر ایران با تکیە بر مفاهیم دهکدە جهانی، اقتدار رسانەای و شبکە سازی مجازی در حیطە علوم اجتماعی بدون شک ما را در تبیین نقش خودآگاهی جمعی انسان ایرانی معاصر فارغ از جایگاە معیشت و معذرت، یاری خواهد رساند تا بلکە بدانیم آمدن ما بهر چە بودە و بە کجا خواهیم رفت . . .

همچنین ببینید

جوان سنندجی بر اثر سقوط از زیپ لاین آبیدر جان باخت

جوان سنندجی بر اثر سقوط از زیپ لاین آبیدر جان باخت

About Latest Posts نیشتمان قلم Latest posts by نیشتمان قلم (see all) اختلال در سهمیه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *