کردستان و چوپان‌هاے دروغگو, ایرج بهرام نژاد, نیشتمان قلم
کردستان و چوپان‌هاے دروغگو

کردستان و چوپان‌هاے دروغگو

🔵کردستان و چوپان‌هاے دروغگو

✍️ ایرج بهرام‌نژاد روزنامه نگار

🔹بے شڪ همه شما خوبان با قصه چوپان دروغگو آشنایے کامل دارید حتے نسل امروز هم با این قصه ے قدیمے غرابتے نزدیڪ دارند، قصه ے چوپانے که هراز گاهے تو دل مردم را خالے میکرد که گرگ به گله کوسفندانش زده و همه را دریده است و چون این گوسفندان مال مردم بودند طبیعے بود که این حرکت نابجاے چوپان مردم آن‌ زمان را آزار می‌داد تا روزے که واقعا گرگهایے گرسنه به گله و چوپان حراف دروغگو حمله ور شدند و هرچه چوپان فریاد مے‌کشید مردمان آن زمان بر این اندیشه بودند که چوپان مثل همیشه براے خود ستایے و  اعلام حضور باز هم دروغ مے‌گوید ازاین رو بود که گرگ‌ها گله او را دریدند و چوپان دروغگو براے عبرت تاریخ و کسانے که فقط لاف می‌زنند تا بگویند ماهم هستیم سینه به سینه نقل شده است.

🔹قصه چوپان دروغگو در عصرے که ما دران زندگے می‌کنیم پیراهن عوض کرده و از قالب چوپان به قالبهاے مختلفے چونان اختاپوس روزانه رنگ عوض کرده و با تهمت و افترا و دروغ نبض جامعه را وادار به واکنش مے کنند. چه بسیارند چوپان‌هایے که در انواع لباس هنرشان فقط حرف و لاف بیهوده است، کار معمولے که مسئولان استان کردستان در آن استاد و سرآمد روزگارند. براے مثال لاف بزرگ رئیس دولت قبل که می‌فرمود؛ چنان اقتصاد شکوفایے راه بیندازیم که مردم از ذوق دق کش شوند و امروز نسل سوخته و جوان ما تاوان  همین لافے‌ها  را پس می‌دهند که که در دل سیاه تاریخ باقے خواهد ماند.

🔹نمیدانم چرا بعضےها باید حرف بزنند فقط براے اینکه بگویند من نیز هستم، بقول شاعر؛ دوصد گفته چون نیم کردار نیست، عده‌اے بیمار گونه عادت دارند با طلوع و غروب خورشید سر ناسازگارے داشته باشند که چرا خورشید طلوع و چرا بیخود غروب می‌کند، به بارش برف و باران، به بے آبے بیابان، به رنگ تاکسے، و قطارے که مےآید تا مسافران را جابجا کند معترضند! گویے اگر روزے حرف نزنند امروزشان نخواهد گذشت از خالے گویے مسئولان اگر بگذریم، نوبت کسانے است که در وهم خویش فرو رفته و در این اندیشه غوطه‌ورند که در بین مردم داراے جایگاه و اعتبارے هستند، مردمے که روزانه دهها بار اسم و عبارت بیهوده و تهے آنان را استفراغ می‌کند، ولے این انسانهاے بیمار بازهم به خود آزارے ادامه می‌دهند، اینان به پیامبران بے معجزاے مےمانند خود شیفته و بر این گمانند که حرفهایشان گوش شنیدن دارد و نمی‌دانند که در میان مردم این عصر به جوکے سیاسے مبدل شده‌اند که بارها خود بدان می‌خندند، اما نمیخواهند باور کنند که خودشان منظور این طنز تلخ هستند. کردستان و چوپان‌هاے دروغگو 

🔹این قسم انسانها کسانے هستند رانده از اجتماع که بےهدف چونان شلیڪ کور به چپ و راست بالا و پایین مےتازند و برایشان مهم نیست کلام تهے و بے محتواے آنان چه بلایے می‌تواند سر افراد اجتماع بیاورد، به‌ راحتے نوشیدن یڪ لیوان آب تهمت، آبرو برے، بازے با نوامیس مردم، صدور راے، زده و آن شب را سر بر بالین و خرناسه کشان خواب بے فرجام جایگاه خود را در اجتماع مے بیند، امیدوارم مسئولان و انسانهایے از این جنس که فقط براے اینکه بگویند ما هستیم لاف و کلام تهے و بے پشتیبان مےزنند؛ بدانند که واقعا در جامعه پایگاه و جایگاهے ندارند و اجتماع آنان را پس زده و براے عبرت دیگران مضحکه تاریخ خواهند شد به قول لسان الغیب شیراز حافظ که مے فرمایید؛

لاف عشق و گله از یار زهے لاف خلاف

عشقبازان چنین مستحق هجرانند

🔹خداوند این نوع از انسانهاے بیمار را شفاے عاجل بخشیده و با دست برداشتن از گزافه گویے، تهمت پراکنے، ویرانگرے شخصیت دیگران، پرده درے و رسوایے بپرهیزند که مردمان این عصر مردمان دهه شصت دیگر نیستند و نخواهند بود. کردستان و چوپان‌هاے دروغگو 

همچنین ببینید

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *