انتصاب مدیریتها وبازاندیشی مقاومتها
انتصاب مدیریتها وبازاندیشی مقاومتها

انتصاب مدیریتها وبازاندیشی مقاومتها

تودیعهاومعارفه هاو‌انتصاب مدیران و معاونین سایرادارات اگرازفیلترخلاقیتها وتوانمندیهاعبورکندومتخصصین کارآمد ومدبرشناسایی گردندو‌باورودو‌مبنا به این شاخصهامسئولان مجرب رابه کار گیرند،به توسعه یافتگی بایدامیدوار بود،وکلاومسئولان ماصرفاجهت تثبیت و تحکیم وتداوم آرمان کرسی خود نه پیشبردآرمانهای این شهربه تعویض وانتصاب بی قیدوشرط مهره های خود میپردازندوبخش عمده رکودو وخامت اسفبارفعلی ناشی ازهمین گماشتنهای بی قاعده است

🔶شالوده برخی ازمدیریتهای این شهر چه علمی وچه عملی هیچ تجانسی باعلم ودانش وتجارب اکتسابی یا اکتسائی مسئول نداشته و‌قطعانبایدانتظار عملکردی کارا ازوی داشت،این حالت از گماردنهای بی اساس جولان مدیریتی را به قهقرا کشانده ومیکشاند،هستند مدیرانی که تخصص وتجربه وضابطه را نه خوانده اند ونه تحصیل کرده اند ولی هنوزهم حکم مدیریتی شان لوح تقدیر می گیردوهمین لوح هاوامتیازات تشریفاتی وفورمالیته،بی ضابطه مسبب ارتقاء وی نیزمی گردد

🔶درحال حاضر اتخاذفرمان ودستوروتحلیل فرآیندهای اصلاحی این شهرازمنابعی صادرمیگرددکه خودناآشناوبیگانه ازهرنوع دانش ساماندهی واصلاح میباشد،این شهربا چنین ساختارمدیریتی چه امیدی برای رشدواعتلای آن میتوان تصورکرد؟آیا در این شهرقحط الرجال است که پارلمانتاران وکارگزاران مابدون تجارب و تخصص ودانش مدیریتی بایدصاحبان مناصب این شهرباشند؟

🔶آیابهترنیست چنین افرادی براساس نوع هنروخلاقیتی که دارند درپست ودانش آکادمیک خودفعالیت کنند؟!
آیابهترنیست متناسب باخواسته و نیازهای مردم وشهر،تخصص وتجارب اشخاص راشناسایی وبراساس همین معیارهاچنین تودیعهایی صورت گیرد؟!
آیابهترنیست مسئولان بلندپایه ماکه طنین شعارهایشان درتریبونها،رسانه ها و انظارعمومی گوشهارا کرمیکردبه جای مهره چینی وپرداختن به چیدن مدیران ناکارآمد مدیرانی لایق وحاذق را به کار گیرندتابسی ازمشکلات حاداین شهررفع و پژواکی ازعملکردهای مفیدبرکرسی مدیریتهاهویداگردد؟!
آیابهترنیست مسئولان تحقیق کنندو بیندیشندوهنروخلاقیت جوانان کارآمدو ورزیده راشناسایی وازآنهادر امورات حساس بهره گیرند؟!

🔶آیاشایسته نیست براساس شایسته سالاری نیروهای خلاق ولایق درسمتهای کلیدی به کارگماشته شوند؟!تاکه سیمای واقعی و بهنجار این شهررا حتی برای یک بارتجربه نماییم؟!
آیابهترنیست بازدیدی شناختی ازجوانان فرهیخته(امابیکار) شیفته کارودلسوزکه درمیادین وگوشه وکناراین شهربه وفور به چشم میخورندداشته باشیم؟!و تجارب علمی وعملی آنهارادرگردونه کار وفعالیت موردگزینش وآزمایش قرار دهیم چراکه گرههاوبندهای فراموش شده توسط این جوانان گشایش میابد، رکودبازاراقتصادی کنونی که قشری عظیم ازمردم مخصوصا قشرکارگرو بی بضاعت را تحت الشعاع قرارداده است درواقع نوع مدیریت مدیران ومسئولین راهدف گرفته،لذامیطلبدعملکردها در سایرادارات ومدیریت شهری موردکاوش جدیتری قراربگیرد

🔶چنین وضع متلاطمی ریشه درعکس العمل مردم وحکام هم میتوان جستجو کرد،
ملت ماکماکان درسخت ترین شرایط باوجودبحرانهاوفاجعه ها هنوزهم با صلابت ایستاده اند!بازهم به تمام دردها، سختیها، تبعیضها،نابرابریهاوگرفتاریهای اقتصادی ومعیشتی لبیک گفته اندو میگویند!

🔶به قول صحبتهای یک وزیرآشنا به کار دولت”وقتی دلارهزارتومانی یکباره به سه هزارتومان افزایش یافت مردم مقاومت کردندبازهم مقاومت خواهند کرد”ودرسایه اقتصادمقاومتی دلاربه سه برابرآن یعنی۹هزارتومان بالارفت بازهم مقاومت کردند،دلاربه مرزخارج از معقولات وباورها تابالغ بر۲۰هزارتومان افزایش یافت،درمقابل صفهای مردم مقاوم برای خریدکالاهاوملزومات خود موازی باافزایش قیمت ارزطویلترشدو شعاراقتصادمقاومتی ازطرف دولت بر مردم رواج بالایی گرفت وبرای دولت ثابت شدمردم درسختترین شرایط اقتصادی بازهم به مشکلات ومصائب خواهندخندید!

🔶انتخابات درچنین زمانی حجیم تر به نظر میرسد!چرا؟چون به اصطلاح آب ازسر آنهاگذشته است! مصیبت های توفان،سیلاب،زلزله،کولاک،ریزگردهاو هاریکانهاو اخیرا ویروس مرگبارکرونا راهم به خوددیده اند وبرای بمباران شهاب سنگهاهم بی شک آماده هستند!!

🔶نوای مقاومت وصلابت مردم همچنان طنین اندازمیشود،اقتصادمقاومتی، فشارهای مالی مقاومتی،کرونای مقاومتی وبرای مقاومت درمقابل دیگرمصائب کماکان آماده وعادت گرفته اند،که ماهم هنوزمحکم و پرقدرت درحال حرکت هستیم وهیچ ابایی ازهرنوع فشارو مصائبی نداریم،هنوز هم شعارهایی مارا حمایت میکنندکه تهی ازشعور اماپرقدرت ادامه دارند

همچنین ببینید

بی تفاوت نباشیم

بی تفاوت نباشیم…

بی تفاوت نباشیم… بهنام نیک سرشت برای معلمی که بجای کلاس، در بازداشت است. بی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *